shadi logo

BahmanIshvaaTimutiBahma Vishnu ShivaDevis as good as DevasSaaswati&160 Lakshmi&160 PavatiShakti&160 Duga &160 KaliGanesha&160 Subahmanya&160 AyyappaRama&160 KishnaHanumanPajapati&160 RudaInda&160 Agni&160 DyausBhumi&160 Vauna&160 VayuRig vedicAitaeyaYaju vedicBihadaanyaka&160 IshaTaittiiya&160 Katha&160 ShvetashvataaSama vedicChandogya&160 KenaAthava vedicMundaka&160 Mandukya&160 PashnaBahma puanasBahma&160 BahmandaBahmavaivataMakandeya&160 BhavishyaVaishnava puanasVishnu&160 BhagavataNaadeya&160 Gauda&160 PadmaShaiva puanasShiva&160 LingaSkanda&160 Agni&160 VayuGabhadhana&160 Pumsavana&160 Simantonayana&160 Jatakama&160 Namakaana&160 Nishkamana&160 Annapashana&160 Chudakaana&160 Kanavedha&160 Vidyaambha&160 Upanayana&160 Paishatha&160 Keshanta&160 Ritushuddhi&160 Samavatana&160 Vivaha&160 AntyeshtiVanaBahmin&160 stong class"selflink"Kshatiya/stongVaishya&160 ShudaAshamaBahmachaya&160 GihasthaVanapastha&160 SanyasaNavaatiVijayadashami (Dasaa)Deepavali&160 Shivaati&160 HoliKumbha Mela&160 Ratha Yata&160 Vishu&160 Bihu&160 Baisakhi&160 PuthanduGanesh Chatuthi&160 OnamRama Navami&160 JanmashtamiRaksha Bandhan

   Kshatriya Matrimonials
 

 

All Rights Reserved. Copyright 2009 vivah-shadi.com. User Agreement and Terms of Use

Ads: post free link- free link posting directory- job portals community- businessSman connections - learn career blog - recruiter benefits - Jobs in USA